vul in: ei of ij

het  ei nde

vr ij dag

het  ij sje

v ij zen

gr ij s

k ei zer

tap ij t

dichterb ij 

speelt ij d

kapit ei n

de r ij kste

m ij nheer

allerl ei 

boerder ij 

gel ij k

verdw ij nen

de w ei de

schoolr ei s

geh ei m

b ij na